Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
78th Kisei-sen - Game 3
29 2007 - 29 2007
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu