52nd Osho-sen
15 2003 - 13 2003

Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (96 moves)
Game 1 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (111 moves)
Game 2 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (137 moves)
Game 3 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (105 moves)
Game 4 (Sangenbisha)