Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
52nd Osho-sen - Game 3
28 2003 - 29 2003
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu