Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
56th Osho-sen - Replay game 6
7 2007 - 7 2007
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu