Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
56th Osho-sen - Game 5
15 2007 - 16 2007
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu