Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
27th Kio-sen - Game 3
25 2002 - 25 2002
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu