Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
47th Oi-sen - Game 5
30 2006 - 31 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu