Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
24th Kio-sen - Game 1
13 1999 - 13 1999
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu