Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
24th Kio-sen - Game 2
27 1999 - 27 1999
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu