Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
33rd Kio-sen - Game 2
23 2008 - 23 2008
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu