Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
76th Kisei-sen - Game 4
18 2005 - 18 2005
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu