Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
39th Oi-sen - Game 1
16 1998 - 17 1998
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu