Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
38th Oi-sen - Game 1
8 1997 - 9 1997
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu