27th Kio-sen
3 2002 - 8 2002

Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (177 moves)
Game 1 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (119 moves)
Game 2 (Yagura)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (157 moves)
Game 3
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (123 moves)
Game 4 (Kakugawari Koshikakegin)