Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
79th Kisei-sen - Game 5
18 2008 - 18 2008
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu