Goda Masataka vs Habu Yoshiharu
23rd Kio-sen - Game 3
14 1998 - 14 1998
Habu Yoshiharu
Goda Masataka