23rd Kio-sen
14 1998 - 20 1998

Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (129 moves)
February 14th 1998
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (82 moves)
Game 2
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (141 moves)
Game 3
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (107 moves)
Game 4
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (85 moves)
Replay Game 2