Goda Masataka vs Habu Yoshiharu
23rd Kio-sen - Game 2
24 1998 - 24 1998
Habu Yoshiharu
Goda Masataka