Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
23rd Kio-sen - Replay Game 2
24 1998 - 24 1998
Goda Masataka
Habu Yoshiharu