Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
23rd Kio-sen - February 14th 1998
14 1998 - 14 1998
Goda Masataka
Habu Yoshiharu