72nd Kisei-sen
16 2001 - 6 2001

Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (107 moves)
Game 1
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (105 moves)
Game 2 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (161 moves)
Game 3 (White Kakugawari)
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (118 moves)
Game 4 (Chuza Yokofudori)
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (201 moves)
Game 5 (Chuza Yokofudori)