Nakamura Taichi vs Habu Yoshiharu
83rd Kisei-sen - Game 2
23 2012 - 23 2012
Habu Yoshiharu
Nakamura Taichi