Morishita Taku vs Habu Yoshiharu
48th Osho-sen - Game 2
20 1999 - 21 1999
Habu Yoshiharu
Morishita Taku