Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
40th Kyo-Sen - Round 3
8 2015 - 8 2015
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira