Namekata Hisashi vs Habu Yoshiharu
54th Oi-sen - Game 2
23 2014 - 24 2014
Habu Yoshiharu
Namekata Hisashi