Namekata Hisashi

行方尚史

Habu Yoshiharu vs Namekata Hisashi (112 moves)
54th Oi-sen, Game 1, 10 2013
Namekata Hisashi vs Habu Yoshiharu (87 moves)
54th Oi-sen, Game 2, 23 2014