Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
40th Kyo-Sen - Round 1
21 2015 - 21 2015
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu