Habu Yoshiharu vs Shima Akira
45th Oza-sen - September 26th 1997
26 1997 - 26 1997
Shima Akira
Habu Yoshiharu