Abe Takashi

阿部隆

Habu Yoshiharu vs Abe Takashi (64 moves)
15th Ryu-O sen, Game 1, 23 2002 (Nakabisha)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (64 moves)
15th Ryu-O sen, Replay Game 1, 24 2002 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Abe Takashi (68 moves)
15th Ryu-O sen, 2nd Replay Game 1, 6 2002 (Chuza Yokofudori)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (101 moves)
15th Ryu-O sen, Game 2, 20 2002
Habu Yoshiharu vs Abe Takashi (89 moves)
15th Ryu-O sen, Game 3, 28 2002 (Chuza Yokofudori)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (258 moves)
15th Ryu-O sen, Game 4, 9 2002
Habu Yoshiharu vs Abe Takashi (85 moves)
15th Ryu-O sen, Game 5, 18 2002 (Yokofudori Yamazaki style)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (107 moves)
15th Ryu-O sen, Game 6, 26 2002 (Yagura)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (121 moves)
15th Ryu-O sen, Game 7, 7 2003 (Yagura)