48th Oi-sen
10 2007 - 26 2007

Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (142 moves)
Game 1 (Yagura)
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (129 moves)
Game 2 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (125 moves)
Game 3 (Yagura)
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (127 moves)
Game 4 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (89 moves)
Game 5 (Yagura)
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (96 moves)
Game 6 (Nakabisha)
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (117 moves)
Game 7 (Nakabisha)