13th Ryu-O sen
19 2000 - 26 2000

Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (81 moves)
Game 1 (Sangenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (136 moves)
Game 2 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (138 moves)
Game 3 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (140 moves)
Game 4 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (76 moves)
Game 5
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (131 moves)
Game 6
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (103 moves)
Game 7