48th Oza-sen
29 2000 - 13 2000

Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (118 moves)
Game 1 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (137 moves)
Game 2 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (75 moves)
Game 3
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (118 moves)
Game 4 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (158 moves)
Game 5 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (118 moves)
Replay Game 3