44th Oi-sen
15 2003 - 9 2003

Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (136 moves)
Game 1 (Ai-Furibisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (119 moves)
Game 2 (Climbing Silver)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (152 moves)
Game 3
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (174 moves)
Game 4
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (128 moves)
Game 5