52nd Oza-sen
2 2004 - 13 2004

Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (77 moves)
Game 1 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (136 moves)
Game 2 (Nakabisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (123 moves)
Game 3 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (106 moves)
Game 4 (Chuza Yokofudori)