11th Ryu-O-sen
15 1998 - 19 1998

Tanigawa Koji vs Fujii Takeshi (162 moves)
Game 1 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Tanigawa Koji (109 moves)
Game 2 (Ai-Furibisha)
Tanigawa Koji vs Fujii Takeshi (88 moves)
Game 3 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Tanigawa Koji (73 moves)
Game 4 (Shikenbisha)