71st Kisei-sen
9 2000 - 31 2000

Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (115 moves)
Game 1 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (100 moves)
Game 2 (White Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (134 moves)
Game 3
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (104 moves)
Game 4
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (92 moves)
Game 5