22nd Asahi Open
7 2004 - 25 2004

Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (161 moves)
Game 1 (Chuza Yokofudori)
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (101 moves)
Game 2 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (110 moves)
Game 3
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (146 moves)
Game 4 (Kakugawari with one tempo loss)
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (156 moves)
Game 5 (Yokofudori)