42nd Oi-sen
17 2001 - 10 2001

Yashiki Nobuyuki vs Habu Yoshiharu (86 moves)
Game 1 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Yashiki Nobuyuki (109 moves)
Game 2 (Yokofudori Yamazaki style)
Yashiki Nobuyuki vs Habu Yoshiharu (120 moves)
Game 3 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Yashiki Nobuyuki (186 moves)
Game 4 (Ai-Furibisha)