11th Ryu-o challenger match
14 1998

Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (183 moves)
Game 3 (Shikenbisha)