25 en 26 maart 2023 25 et 26 mars 2023
La Fédération Belge de Shogi est membre de la FESA
De Belgische Shogi Federatie is lid van de FESA
The Belgian Shogi Federation is a member of FESA
Бельгийская федерация сеги является членом FESA