58th Oui sen
5 2017

Habu Yoshiharu vs Sugai Tatsuya (146 moves)
Round 1